VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Ojatutkimus

(Ote Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen raportista 25.7.2003)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tutki Valajärveen ja Hyvälammiin laskevien ojien veden laatua keväällä 2003. Näytteet otettiin yhteensä 7 eri pisteestä 15.5.2003. Niiden perusteella voidaan todeta seuraavaa:

Valajärveen laskevat ojat olivat yleisesti ottaen suhteellisen kirkkaita ja vähäravinteisia. Ojat laskevat suoperäisiltä alueilta, joten humusleima oli niissä kohtalaisen selvä. Vaikka Valajärvi on varsin kirkas pitkän viipymän ansiosta, siihen tulee kuitenkin jonkin verran humuskuormaa, joka kohottaa sateisina kausina veden väriarvoa.

Suurin virtaama arvioitiin Mustisuolta laskevaan ojaan, josta tuli 80 % tulovirtaamasta. Veden laatu oli lisäksi heikoin tässä ojassa. Vesi oli ruskeinta ja runsasravinteisinta. Suolta valuu typpeä myös ammoniumtyppenä Valajärveen.

Typpipitoisuudet olivat pääosin hyvin alhaisia (630-880 µg/l). Pelto-ojissa taso voi olla keväisin 3000-5000 µg/l, joten tähän verrattuna ojavedet olivat puhtaita. Fosforipitoisuudet vaihtelivat 20-40 µg/l, joten nekin olivat pieniä.

Tulosten mukaan Valajärveen laskevat ojavedet olivat varsin hyvälaatuisia. Siitä kertoo myös Valajärven hyvänä pysynyt yleistila. Suoalueilta laskevien runsasravinteisimpien ojien alajuoksulle voidaan kuitenkin suositella tehtäväksi laskeutusaltaat, joista vesi tulisi, mikäli mahdollista, johtaa pintavalutuksena järveen. Ojan ja järven väliin suositellaan tehtäväksi ainakin katkos, jotta vesi ei virtaisi kovin voimakkaasti järveen saakka. Tällöin kiintoainesta ja ravinteita pidättyy valutuskentälle, jolloin ne ovat pois järvestä.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys