Luonnon­suojelu­alueet

Kuva: Päivi Tjukanov.

Valajärvellä on kaksi luonnonsuojelualuetta:
Puhinniemen lehmusalue ja Koivusaari.

Klikkaa isompi kartta

Puhinniemen ja Koivusaaren luonnonsuojelualueet on rajattu vihreällä oheiseen karttaan.

Puhinniemen lehmusalue rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 2008.

Puhinniemi ja Isosaari ovat olleet pitkään ensin Riihimäen kaupungin ja nyt Metsähallituksen omistamia virkistys- ja retkeilyalueita. Puhinniemen etelärannalta on löytynyt kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Museoviraston pystyttämä infotaulu kertoo alueen historiasta. Puhinniemen kärjen nuotiopaikalla on tulen äärellä on ollut helppo eläytyä kivikautiseen tunnelmaan.

Koivusaari määrättiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 2017 Hämeenlinnan luonnonsuojeluyhdistyksen ja Hämeenlinnan kaupungin esityksestä ja ELY-keskuksen päätöksellä. Päätös tehtiin osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaa Luontolahjani satavuotiaalle.

Luonnonsuojelualue-statuksesta seuraa eräitä alueiden käyttöä koskevia rajoituksia.

Luonnonsuojelualueella on kielletty

 • metsänhakkuu ja lahopuun poisto
 • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen
 • maa-ainesten ottaminen sekä kaikenlainen maa- ja kallioperän vahingoittaminen
 • rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja polkujen rakentaminen
 • kasvien, kasvinosien ja sienten ottaminen tai vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • tulenteko
 • liikkuminen moottoriajoneuvoilla
 • roskaaminen ja muita ihmisiä häiritsevä toiminta
 • kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

Luonnonsuojelualueella sallitaan

 • liikkuminen jalan tai hiihtäen
 • marjojen ja ruokasienien poiminta
 • vieraslajien poistaminen
 • tilapäinen leiriytyminen
 • mahdolliset ELY-keskuksen ja kaupungin yhdessä sopimat alueenluonnonarvoja turvaavat toimet
 • moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö virka-, sairaankuljetus-, paloja pelastustehtävissä”

Muita retkikohteita