Vedenlaatu

Kuva: Päivi Tjukanov

Valajärven veden laatua on seurattu vuodesta 1966 lähtien.

Valajärven vedenlaatu

Valajärvi kuuluu tyypiltään pieniin vähähumuksisiin järviin. Valajärven ekologinen tila on mittausten ja tutkimusten perusteella yleisesti ottaen hyvä, rantavyöhykkeillä jopa erinomainen, mutta syvänteissä ainoastaan tyydyttävä.

Fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella mitaten Valajärven rehevyystaso on muuttunut 1980-luvun jälkeen ja etenkin 2000-luvulla karusta lievästi reheväksi. Samalla veden happamuus on vähentynyt.

Koska veden vaihtuminen Valajärvessä kestää lähes kolme vuotta, järvi sietää heikosti ulkopuolista kuormitusta. Siksi on tärkeää jatkuvasti seurata vedenlaadun kehitystä ja pyrkiä kaikin tavoin minimoimaan kuormitusta.

⇒ Kirsi Kuoppamäki, KVVY: Valajärven vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu, esittelykalvot 2022

Ojavedet

Peruskartan mukaan Valajärveen laskee noin 10 ojaa, joista seitsemästä on mittaustietoja eri vuosilta. Ojien vesi oli yleisesti ottaen suhteellisen kirkasta ja vähäravinteista. Ojat laskevat suoperäisiltä alueilta, joten humusleima oli niissä kohtalaisen selvä. Tämä kohottaa järvenkin veden väriarvoa sateisina kausina.

Suurin virtaama on Mustisuolta laskevassa ojassa, n. 80 % tulovirtaamasta. Veden laatu oli heikoin: ruskeaa ja runsasravinteista. Typpipitoisuudet pääosin hyvin alhaisia (630-880 µg/l). Fosforipitoisuudet vaihtelivat 20-40 µg/l, joten nekin olivat pieniä. Tulosten mukaan Valajärveen laskevat ojavedet olivat varsin hyvälaatuisia.

⇒ Lauri Sillantie, KVVY: Ojavesitutkimukst 2016-2018, esittelykalvot 2018