Pohjavesi­alueet

KUVA: Suomen ympäristökeskus.

Valajärven alueella on vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita, joita koskevat muita tiukemmat jätevesisäännökset. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

Kyöstilänharju kuuluu luokkaan 1 ja muut luokkaan 2.

Komportinmäen, Kyöstilänharjun ja Aseminnummen pohjavesialueet 

Komportinmäen, Kyöstilänharjun ja Aseminnummen pohjavesialueet ovat osa luode – kaakko -suuntaista pitkittäisharjua. Kyöstilänharju ja Aseminnummi kuuluvat Valajärven pohjoispuolitse kulkevaan muodostumaan, jota voidaan seurata aina Vammalasta Hyvinkäälle asti. 

Komportinmäen pohjavesialueen muodostaa kapea harjuselänne. Maa-ainekseltaan se on hiekkavaltainen. Alue liittyy pohjoispuolella sijaitsevaan Kyöstilänharjun pohjavesialueeseen. Muodostuma antoisuudeksi on arvioitu 390 kuutiota vuorokaudessa. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 1 neliö-km, josta noin 0,40 neliökilometriä on varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta. 

Kyöstilänharjun pohjavesialueen muodostaa harjujakso, joka on ainekseltaan pääosin hiekkaa. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 4,5 neliökilometriä, josta pohjaveden muodostumisaluetta on noin 3,24 neliökilometriä. Pohjaveden kokonaisantoisuudeksi on arvioitu noin 2300 kuutiota vuorokaudessa. Vesi purkautuu suurimmaksi osaksi harjun eteläpuolelle. Kyöstilänharjun pohjaveden laatua heikentää erittäin korkea rautapitoisuus. 

Lähde: www.janakkala.fi /…/kuvaukset_pohjavesialueista.doc

Pohjaveden pilaamiskielto

Ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

  1. tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
  2. toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
  3. toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Lähde: www.janakkala.fi/…/pohjavesi/

⇒ www.vesi.fi/karttapalvelu/ – Katso pohjavesialueet ja niiden tila
⇒ Pohjavesien suojelu kotitalouksissa – Lataa esite