Pohjavesi­alueet

Valajärven alueella on vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita, joita koskevat muita tiukemmat jätevesisäännökset. Pohjavesien pilaantumisella on vakavat seuraukset.

Pohjavesi on juomavettämme

Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä ja raot kallioperässä. Pohjavettä esiintyy maan uumenissa lähes kaikkialla.

Vedenhankinnan kannalta merkittävimmät pohjavesivarastot on luokiteltu pohjavesialueiksi. Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella on laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja. Pohjavesiä on suojeltava, jotta meillä on käytössä hyvälaatuista juomavettä nyt ja tulevaisuudessa. Purkautuva pohjavesi vaikuttaa myös virtavesien, järvien ja lähteiden tilaan.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

⇒ www.vesi.fi/karttapalvelu/ – Katso pohjavesialueet ja niiden tila

Kyöstilänharju kuuluu luokkaan 1 ja muut luokkaan 2.

Komportinmäen, Kyöstilänharjun ja Aseminnummen pohjavesialueet 

Komportinmäen, Kyöstilänharjun ja Aseminnummen pohjavesialueet ovat osa luode – kaakko -suuntaista pitkittäisharjua. Kyöstilänharju ja Aseminnummi kuuluvat Valajärven pohjoispuolitse kulkevaan muodostumaan, jota voidaan seurata aina Vammalasta Hyvinkäälle asti. 

Komportinmäen pohjavesialueen muodostaa kapea harjuselänne. Maa-ainekseltaan se on hiekkavaltainen. Alue liittyy pohjoispuolella sijaitsevaan Kyöstilänharjun pohjavesialueeseen. Muodostuma antoisuudeksi on arvioitu 390 kuutiota vuorokaudessa. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 1 neliö-km, josta noin 0,40 neliökilometriä on varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta. 

Kyöstilänharjun pohjavesialueen muodostaa harjujakso, joka on ainekseltaan pääosin hiekkaa. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 4,5 neliökilometriä, josta pohjaveden muodostumisaluetta on noin 3,24 neliökilometriä. Pohjaveden kokonaisantoisuudeksi on arvioitu noin 2300 kuutiota vuorokaudessa. Vesi purkautuu suurimmaksi osaksi harjun eteläpuolelle. Kyöstilänharjun pohjaveden laatua heikentää erittäin korkea rautapitoisuus. 

Lähde: www.janakkala.fi /…/kuvaukset_pohjavesialueista.doc

Pohjaveden pilaamiskielto

Ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

  1. tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
  2. toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
  3. toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Lähde: www.janakkala.fi/…/pohjavesi/

Pidä oma tonttisi puhtaana

Noudata öljytuotteiden ja muiden palavien nesteiden varastoinnissa vaarallisia kemikaaleja koskevan asetuksen määräyksiä. Asuinhuoneistojen sisätiloissa saa säilyttää
enintään 25 litraa ja varastossa enintään 50 litraa palavia nesteitä.

Monet kasvinsuojeluaineet ovat maassa helposti kulkeutuvia ja erittäin hitaasti hajoavia. Siksi niiden käyttöä pohjavesialueilla on rajoitettu tai kokonaan kielletty. Harkitse tarkkaan kasvinsuojeluaineiden käyttötarve! Tarkista kasvinsuojeluaineen käyttökielto tai -rajoitus tuotteen myyntipäällyksen tekstistä. Älä käytä kasvinsuojeluaineita kaivojen tai lähteiden ympäristössä.

Autojen ja koneiden pesun ja huollon yhteydessä pesuaineita ja muita kemikaaleja huuhtoutuu maaperään. Ne sisältävät veteen liukenevia yhdisteitä, jotka voivat kulkeutua maan pinnalta syvempiin maakerroksiin ja pohjaveteen asti. Käytä pesupaikkoja, joissa pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.

Vältä jätteiden ja romujen varastointia asuinkiinteistöllä. Niistä voi aiheutua haitallisten aineiden vuotoja maaperään. Säilytä nestemäiset jätteet niille tarkoitetuissa tiiviisti suljetuissa astioissa ja sijoita astiat tiivispohjaiselle alustalle.

Oman talousvesikaivosi kunnossapidolla ja jätevesiesi asianmukaisella käsittelyllä turvaat hyvälaatuisen juomaveden. Kaivon kuntoa ja suojausrakenteiden tiiviyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti. Johda sade- ja sulamisvedet poispäin kaivosta.

Ole valppaana myös pihapiirin ulkopuolella

Pohjavesialueella on tärkeä varmistaa, että terveydelle haitallisia aineita ei pääse vuotamaan maaperään. Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa pyri rajoittamaan vahinkoa ja ilmoita havaitsemastasi vuodosta viipymättä hätäkeskukseen (112) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Entiset hiekan- ja soranottoalueet ovat erityisen haavoittuvia, koska niillä pohjavettä suojaava maakerros ja kasvillisuus puuttuvat. Jos havaitset maastossa jätteitä, nestetynnyreitä tai -kanistereita, autonromuja, jälkiä moottoriajoneuvojen huollosta jne., ilmoita asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE: Tarkkana siellä pohjavesialueella!, esite 2020.
⇒ Lataa esite