VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Valajärven Suojeluyhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valajärven Suojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Janakkalan Kunta ja toimialueena Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Valajärvi lähiympäristöineeen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperiä jäsenistönsä ja toimialueensa piirissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Pyrkii kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön.
 2. Kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja kaikesta siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi.
 3. Harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä edesauttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen levittämistä toimintapiirissään.
 4. Tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi.
 5. Pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä alueensa vesiensuojelua ja -hoitoa koskevissa kysymyksissä. Yhdistys ylläpitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin ja Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistys ry:n, TE-Keskukseen, järven alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla sen toimialueella asuva yksityinen henkilö, kunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinainen jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään suorittamaan liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun.

Jäsen- ja liittymismaksun perusteena on perusmaksuyksikkö, jonka suuruudesta yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksut määräytyvät eri jäsenryhmien osalta seuraavasti:

Henkilöjäsenet

1 perusmaksuyksikkö

Kunnat

1 perusmaksuyksikkö alkavaa 1000 asukasta kohden

Rekisteröidyt yhdistykset

1 perusmaksuyksikkö alkavaa 100 jäsentä kohden

Muut oikeuskelpoiset yhteisöt  

10 perusmaksuyksikköä

Liittymismaksun suuruuden määrää vuosikokous perusmaksuyksikköä kohden.

Kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmen vuoden kausiksi.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä niin monta ääntä kuin jäsen on asianomaisena vuonna maksanut yhdistykselle perusmaksuyksikköä, kuitenkin enintään 1/10 saapuvilla olevien jäsenten yhteisestä jäsenmäärästä. Mikäli jäsenenä oleva yhdistys valitsee yhdistyksen kokoukseen useamman kuin yhden edustajan, jakaantuu jäsenen äänimäärä edustajien kesken heidän lukumäärän mukaan.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jäsenen esittämä asia voi tulla yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle 14 päivää ennen kuin kokouskutsu on annettu.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioiketetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksuun perustuvan perusmaksuyksikön suuruus ja kannattavien jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka kolmas vuosi
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja hallituksen tai jäsenen 10§:ssä säädetyllä tavalla mahdollisesti tekemät esitykset

12. Kiinteä omaisuus, lahjoitusten vastaanotto

Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteätä omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia toimintaansa varten.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen alkuperäiset säännöt on vahvistettu Oikeusministeriössä 9. toukokuuta 1973.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys