Mökkiläisen jätevedet

Kuva: Juha Kuokkanen

Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat asuinympäristöä, kaivoja ja vesistöjä.
Vastuu jätevesien käsittelystä on aina kiinteistönhaltijalla.

Jätevesissä on tyypillisesti fosforia, typpeä, orgaanisia aineksia ja bakteereita. Fosfori ja typpi, joita on mm. pesuaineissa, rehevöittävät vesiä ja lisäävät levän kasvua. Orgaaniset ainekset, kuten ruoantähteet, kuluttavat happea aiheuttaen mm. hajuhaittoja. Suolistobakteerit ovat terveysriski. Puutteellisesti käsiteltynä ne pilaavat asuinympäristöä, kaivoja ja vesistöjä. Vastuu jätevesien käsittelystä on aina kiinteistönhaltijalla.

Miten vähennän jätevesikuormaa?

  • Säästä vettä
  • Kompostoi ruoantähteet, älä huuhdo niitä viemäriin
  • Älä päästä viemäriin sinne kuulumattomia aineita
  • Käytä fosforittomia pesuaineita
  • Käytä pesukoneita täysinäisinä
  • Jos olet uudisrakentaja, harkitse kuivakäymälävaihtoehtoa

Jätevesien käsittely

Uusi valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017 (ns. hajajätevesiasetus).

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ns. vanhojen jätevesijärjestelmien kunnostamiselle on annettu uusi määräaika 31.10.2019. Siihen mennessä on kunnostettava vesiensuojelun kannalta tärkeimmillä alueilla olevat kiinteistöt, joissa

  • rakennus sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai
  • jätevesijärjestelmä tai osa siitä on vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella (I ja II luokka).

Lisäksi kunta voi antaa paikallisia määräyksiä jätevesijärjestelmistä. Janakkalassa tällaisia määräyksiä ei ole.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen on perustuttava suunnitelmaan

Muualla vanhat jätevesijärjestelmät on korjattava sellaisen rakennuksen kunnostuksen tai lisärakentamisen yhteydessä

  • jos rakennetaan uusi vesikäymälä tai tehdään luvanvarainen korjaus tai muutos vesi- ja viemärilaitteissa tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö, johon tarvitaan rakennuslupa.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Suunnitelman tulee täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Aiemmin voimassa ollut mitoitusperiaate rakennuksen koon perusteella on kumottu. Mitoituksesta päättää jätevesissuunnitelman laatija, jolla tulee olla kohteen suunnitteluun riittävä pätevyys.

Kesämökit

Kiinteistöissä, joissa on kuivakäymälä ja vesi kannetaan sisälle, jätevesiä syntyy niin vähän, että ne voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Vesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön eikä liian lähelle talousvesikaivoja.  Saunavedet ja tiskivedet voi johtaa maahan imeytyskaivon tai -kuopan tai niitä vastaavan kaupallisen laitteen kautta.

Mistä saan lisätietoa?