Pohjapadot

Kuva: Reijo Jokinen

Ravinnekuorman vähentämiseksi olemme rakennuttaneet Valajärveen laskeviin ojiin pohjapatoja.

Valajärven veden laatua ovat olennaisesti heikentäneet järveä ympäröiviltä soilta ja hakkuuaukeilta valuvien vesien mukanaan tuoma kiintoaines ja ravinteet.

Ravinnekuorman vähentämiseksi suurimpiin Valajärven laskuojiin on yhdistyksen aloitteesta rakennettu useita pohjapatoja ja saostusaltaita. Näiden rakenteiden tehtävänä on hidastaa veden virtausta sekä suodattaa iso osa veden mukana kulkeutuvista ravinteista laskeutusaltaisiin ja sepelipatoihin. 

Pohjapadot, saostusaltaat ja niiden tarvitsemat huoltotiet on toteutettu ja tullaan toteuttamaan ELY-keskuksen kohderahoituksella ja yhteistyössä Metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten ja maanomistajien kanssa. 

Otsikkokuva: Kotamäenkorven laskuojan pohjapatoa rakennetaan vuonna 2019. 

Alla olevaan karttaan on merkitty jo rakennetut sekä suunnitellut pohjapadot.